Hlídejte si svoje nemovitosti! Neznalost zákona (zápisu) neomlouvá!

Nový občanský zákoník posílil víru v evidenci veřejných seznamů, mezi které patří i katastr nemovitostí.
Pokud je určitá právní skutečnost ve veřejném seznamu zapsaná, nemůže se nikdo dovolávat její neznalosti. Pro kupující je tak posílena právní jistota, že zapsaná práva v katastru nemovitostí jsou v souladu s faktickým stavem a není-li právo, které zápis vyžaduje, zapsáno, pak takové právo neexistuje. Údaje zapsané ve veřejném seznamu jsou zákonem považovány za přesné a spolehlivé a mají přednost před právy, která v katastru zapsaná nejsou.


Příslušná ustanovení občanského zákoníku, týkající se veřejné publicity věcných práv, jsou uvedena v zákoně takto:


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 980

(1) Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. Stanoví-li to právní předpis, zapíše se do veřejného seznamu kromě věcného práva i právo užívání nebo požívání, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky.
(2) Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje.
§ 981
Je-li do veřejného seznamu zapsáno věcné právo k cizí věci, má přednost před věcným právem, které není z veřejného seznamu zjevné.2.3.2015