Předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu mezi spoluvlastníky nemovité věci podle nového občanského zákoníku

Od 1.1.2015 nový občanský zákoník zrušil vzájemné předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovité věci. Spoluvlastník při prodeji spoluvlastnického podílu už není povinen nabízet svůj podíl ke koupi nejprve ostatním spoluvlastníkům, ale může jej volně převést na další osobu.
Nadále budou existovat pro předkupní právo pouze 2 výjimky. U rodinných a zemědělských závodů překupní právo zůstává zachováno. Druhým případem je spoluvlastnictví vzniklé na základě dědictví či rozhodnutím soudu po 1.1.2014, ale v tomto případě trvá předkupní právo pouze 6 měsíců.

Příslušná ustanovení občanského zákoníku, týkající se nakládání se spoluvlastnickým podílem, jsou uvedena v zákoně takto:


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 1123

Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají.
§ 1124
(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.
§ 1125
(1) Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
(2) Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku, odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že se spoluvlastník předkupního práva v písemné formě vzdal.29.3.2015